Tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử

14:27 | 04/06/2021

(HQ Online) - Sau khi được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quản lý về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử tại Nghị quyết 24/NQ-CP ngày 26/2/2021, hiện nay dự thảo nghị định đang được Tổng cục Hải quan xây dựng.

Ngành Thuế "bắt tay" với ngân hàng và công an cùng quản lý thuế thương mại điện tử
Kiến nghị quy định riêng về thủ tục hải quan cho hàng hóa qua thương mại điện tử
Xây dựng quy định mới về quản lý thuế thương mại điện tử
Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển năng động nhất trong khu vực
Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển năng động nhất trong khu vực

Nghị định nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ về chính sách, chế độ, thủ tục hải quan để đảm bảo việc triển khai công tác quản lý của cơ quan Hải quan hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của hoạt động thương mại điện tử liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, đảm bảo các nội dung quy định được rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, là cơ sở để quy định thủ tục hải quan cũng như việc triển khai thực hiện được đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất.

Nghị định này được xây dựng đáp ứng nguyên tắc phù hợp các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết; đảm bảo có khả năng tương thích với các Hiệp định mà Việt Nam đang đàm phán để gia nhập trong tương lai.

Bên cạnh đó, nghị định cũng nhằm thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng trong việc phát triển và đổi mới trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế.

Đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các quy định hiện hành.

Bảo đảm quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, phù hợp với các văn bản Quy phạm pháp luật của Quốc hội có liên quan (Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm...), thông lệ quốc tế; đồng thời tăng cường thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, nghị định tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

N.Linh