Sửa quy định về kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

12:04 | 19/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

sua quy dinh ve kinh phi ho tro dao tao trinh do so cap va dao tao duoi 3 thang Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)
sua quy dinh ve kinh phi ho tro dao tao trinh do so cap va dao tao duoi 3 thang Chạy đua với mục tiêu thu ngân sách Trung ương
sua quy dinh ve kinh phi ho tro dao tao trinh do so cap va dao tao duoi 3 thang Ngân sách trung ương sẽ bố trí cho chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu
sua quy dinh ve kinh phi ho tro dao tao trinh do so cap va dao tao duoi 3 thang
Dự thảo quy định, giai đoạn sau năm 2020, nguồn kinh phí và danh sách các địa phương được trung ương hỗ trợ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Ảnh Thùy Linh.

Dự thảo Thông tư quy định, về nguồn ngân sách trung ương, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và bổ sung có mục tiêu cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho đối tượng là lao động nông thôn, người khuyết tật khu vực thành thị.

Đồng thời, ngân sách trung ương sẽ bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho phụ nữ khu vực thành thị.

Dự thảo quy định, giai đoạn sau năm 2020, nguồn kinh phí và danh sách các địa phương được trung ương hỗ trợ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đối với nguồn ngân sách địa phương, các địa phương tự cân đối được ngân sách phải bảo đảm toàn bộ kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg.

Theo dự thảo thông tư, đối với giai đoạn 2016-2020, hộ nghèo được hỗ trợ theo chính sách là hộ nghèo thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 1 chỉ số về giáo dục. Hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt chỉ số về giáo dục được hỗ trợ theo mức hộ cận nghèo.

Đáng chú ý, theo dự thảo, mức chi thù lao giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng được thực hiện như sau: Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại các cơ sở đào tạo của Nhà nước sẽ áp dụng mức tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng.

Thùy Linh