“Siêu” ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện công bố thông tin

11:50 | 23/07/2020

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020.

Quy định về công bố thông tin đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Đối tượng nào phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?
Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
0515 064402 18
Ủy ban yêu cầu các DN trực thuộc hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020.

Theo đó, Ủy ban yêu cầu các DN trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán, hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020.

Trên cơ sở đó, lập và gửi Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả DN 6 tháng năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn Nhà nước báo cáo Ủy ban đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2020.

Các DN thực hiện công bố đầy đủ thông tin DN theo quy đinh của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; các DN là công ty cổ phần thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định của Nhà nước đối với DN đăng ký giao dịch và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Các DN thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin tại DN, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban để thực hiện công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban theo quy định.

Các trường hợp chậm công bố thông tin hoặc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân theo quy định.

Hoài Anh