Loạt văn bản pháp luật về hải quan được ban hành trong nửa đầu năm 2021

07:34 | 30/06/2021

(HQ Online) - Chịu tác động bởi dịch Covid-19 nhưng Tổng cục Hải quan vẫn tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Doanh nghiệp kỳ vọng các mục tiêu cải cách tại nghị định về kiểm tra chuyên ngành
32 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Sử dụng biển tên, phù hiệu, cấp hiệu của ngành Hải quan thế nào?
Một cuộc họp hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK được Bộ Tài chính chủ trì tổ chức mới đây. Ảnh: N.Linh
Một cuộc họp hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK được Bộ Tài chính chủ trì tổ chức mới đây. Ảnh: N.Linh

Với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, tuân thủ chủ trương về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và các chuẩn mực, cam kết quốc tế nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”; Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình (Hà Nội); Nghị định 02/2021/NĐ-CP ngày 7/1/2021 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ký ban hành 3 Thông tư: Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 16/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 07/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu và Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính cũng ký Quyết định số 322/QĐ-BTC ngày 19/3/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục Hải quan, việc quản lý, sử dụng chứng minh Hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Trong những tháng đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan cũng nỗ lực hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 20/4/2018; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, ...

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật về hải quan theo định hướng và giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

N.Linh