Chế độ quản lý tài chính của Ngân hàng Phát triển

18:11 | 19/08/2021

(HQ Online) - Theo Dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, trường hợp Ngân hàng Phát triển phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn phải đảm bảo tuân thủ hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quy định quản lý nhà nước về ngân sách của các Sở Tài chính
Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước
Sửa quy định quản lý tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng
Chế độ quản lý tài chính của Ngân hàng Phát triển
Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam ẢNh: Internet

Tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động

Quy định về vốn huy động và vốn tự có của Ngân hàng Phát triển, Dự thảo quy định, các hình thức huy động vốn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP.

Việc huy động các nguồn vốn với lãi suất thị trường phải đảm bảo 4 nguyên tắc. Theo đó, phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, trường hợp Ngân hàng Phát triển phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn phải đảm bảo tuân thủ hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển do Thủ tướng Chính phủ quyết định, lãi suất phát hành thực hiện theo khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

Trong trường hợp Ngân hàng Phát triển huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác (không bao gồm việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh); nhận tiền gửi của tổ chức trong nước; vay vốn của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng khác thì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp Ngân hàng Phát triển vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất vay vốn thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định tại dự thảo, vốn tự có của Ngân hàng Phát triển được xác định theo quy định tại Điều 7 và Điều 40 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP. Ngân hàng Phát triển căn cứ số dư vốn tự có tại báo cáo tài chính riêng lẻ gần nhất để xác định giới hạn tín dụng.

Về nguyên tắc quản lý vốn và tài sản, Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm theo dõi toàn bộ vốn và tài sản hiện có, thực hiện hạch toán, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình hoạt động theo đúng chế độ kế toán, thống kê hiện hành; quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với các trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản; tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, quản lý tài sản tại Nghị định số 46/2021/NĐ-CP.

Ngân hàng Phát triển được sử dụng vốn để thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP. Riêng đối với hoạt động mua, bán, chiết khấu, tái chiết khấu các loại giấy tờ có giá, Ngân hàng Phát triển chỉ được thực hiện với các loại giấy tờ có giá bao gồm: trái phiếu Chính phủ; trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu chính quyền địa phương; tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu nhập phải phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam

Liên quan vấn đề trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, dự thảo thông tư quy định Ngân hàng Phát triển thực hiện trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP.

Ngân hàng Phát triển thực hiện quản lý, theo dõi quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, nợ vay bắt buộc bảo lãnh và quỹ dự phòng rủi ro các khoản nợ vay khác theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 46/2021/NĐ-CP.

Thời điểm hạch toán trích lập dự phòng rủi ro, chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Ngân hàng Phát triển thực hiện hạch toán số tạm trích lập dự phòng rủi ro của quý trước theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP.

Riêng đối với quý cuối cùng của kỳ kế toán năm, Ngân hàng Phát triển xác định số dự phòng rủi ro phải trích của năm kế toán theo quy định tại Điều 16 Nghị định 46/2021/NĐ-CP và thực hiện hạch toán kế toán vào thời điểm quyết toán năm.

Công thức xác định số tiền cấp bù lãi suất cho Ngân hàng được xác định bằng tổng số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất để thực hiện nhiệm vụ cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn tại ngân hàng thương mại theo các hợp đồng bảo lãnh đã ký theo quy định của pháp luật và số cấp bù hỗ trợ sau đầu tư đối với các hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư phát sinh trước thời điểm Nghị định số 32/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Về nguyên tắc ghi nhận thu nhập, chi phí của Ngân hàng Phát triển, Dự thảo quy định các khoản thu nhập của Ngân hàng Phát triển theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP phải được xác định phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời.

Các khoản chi phí của Ngân hàng Phát triển theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Phát triển; tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí; có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Việc xác định và hạch toán chi phí được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hoài Anh