Cải cách mạnh các thủ tục hành chính quy định tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

06:30 | 17/11/2022

(HQ Online) - Việc cải cách thủ tục hành chính tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm nhằm kiểm soát thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện.

Sửa Luật Giá: Tránh chồng chéo giữa các luật chuyên ngành
Sửa Luật Giá: Ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong hoạt động thẩm định giá
Cải cách mạnh các thủ tục hành chính quy định tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi)
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) kiên trì thực hiện theo nguyên tắc thị trường và có sự quản lý của Nhà nước. Ảnh: ST

Luật Giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Đồng bộ với đó là các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được ban hành đã tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, điều hành giá của Nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn sau 9 năm thi hành Luật Giá đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế nhất định. Nội dung một số điều, khoản trong Luật còn có cách hiểu khác nhau, gây khó khăn cho áp dụng thực hiện, hoặc một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, hoặc hiện đã có một số vấn đề mới phát sinh đòi hỏi phải được thể chế tại Luật.

Để khắc phục những vướng mắc hiện tại, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp xây dựng Dự án Luật Giá (sửa đổi). Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đã rất quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện. Theo đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, các quy định về thủ tục hành chính được tập trung vào sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như rà soát, tính toán các chi phí mà tổ chức, cá nhân (nếu có) phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính dự kiến ban hành để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chú trọng vào việc lượng hóa các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính đã ban hành hoặc dự kiến ban hành, qua đó đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với trình độ quản lý và điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật của các bên có liên quan, đảm bảo chi phí mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra là thấp nhất.

Bộ Tài chính cho biết, tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ có những thủ tục hành chính mới dự kiến được ban hành. Đó là thủ tục về đăng ký hành nghề thẩm định giá. Trước đây, việc đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên về giá đã được quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 60/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC; tuy nhiên chưa được công bố là thủ tục hành chính. Sau khi quy định về đăng ký hành nghề thẩm định giá được đưa vào dự thảo Luật Giá (sửa đổi), qua rà soát, Bộ Tài chính nhận thấy việc công nhận thủ tục trên là thủ tục hành chính là cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, trong đó có các thẩm định viên về giá thực hiện đăng ký hành nghề, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên được lượng hóa từ thực tiễn quản lý hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên trong thời gian qua.

Ngoài ra, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) cũng sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính như quy định về đăng ký tham dự kỳ thi thẩm định viên về giá hay quy định về cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Theo Bộ Tài chính, các thủ tục hành chính này được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thuận lợi về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho các tổ chức, cá nhân có liên quan (doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá) khi thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký tham dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá, về cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên được lượng hóa từ kết quả thực hiện các thủ tục hành chính trên trong thời gian qua và dự kiến kết quả đạt được khi thực hiện các thủ tục này sau khi đã sửa đổi, bổ sung. Kết quả cho thấy chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi được sửa đổi, bổ sung đều được cắt giảm so với chi phí hiện hành, qua đó góp phần giảm gánh nặng hành chính lên các đối tượng chịu tác động.

Cùng với đó, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) cũng sẽ bãi bỏ một số thủ tục hành chính được quy định tại Luật Giá hiện hành. Đó là quy định về đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính. Thủ tục hành chính này được bãi bỏ do dự thảo Luật Giá không còn quy định về đăng ký giá. Hay như bãi bỏ quy định về quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh do đây là quy định về thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá chứ không phải là công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân như định nghĩa về thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ.

Thùy Linh