Cách xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

10:38 | 03/05/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

cach xac dinh gia tri tai san la ket qua cua nhiem vu khoa hoc va cong nghe Không thể mua sắm, bán tài sản công do nhiều bộ chậm ban hành định mức
cach xac dinh gia tri tai san la ket qua cua nhiem vu khoa hoc va cong nghe Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
cach xac dinh gia tri tai san la ket qua cua nhiem vu khoa hoc va cong nghe Căn cứ ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khó khăn
cach xac dinh gia tri tai san la ket qua cua nhiem vu khoa hoc va cong nghe
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước...

Theo Thông tư, việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo các bước sau: Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; xác định mục đích, đối tượng sử dụng kết quả xác định giá trị, thời điểm xác định giá trị, cơ sở giá trị, quy trình tiến hành công việc xác định giá trị tài sản; lựa chọn phương pháp xác định giá trị tài sản;

Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan; phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu; xác định giá trị kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương pháp được lựa chọn; lập Báo cáo kết quả thẩm định giá hoặc Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Việc xác định giá trị tài sản được lựa chọn theo các phương pháp như: Phương pháp xác định giá trị tài sản dựa trên kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ chi phí; các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thị trường; các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ thu nhập.

Chi phí xác định giá trị tài sản bao gồm chi phí thuê thẩm định giá; chi phí thuê tổ chức dịch vụ có chức năng tư vấn về giá để xác định giá trị tài sản; chi văn phòng phẩm và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc xác định giá trị tài sản.

Mức chi cho các chi phí trên thực hiện theo các quy định tại Điều 33 Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Quy định việc thanh toán chi phí xác định giá trị tài sản, Thông tư nêu rõ: Đối với tài sản có quyết định giao quyền sở hữu, nguồn kinh phí để chi trả cho chi phí xác định giá trị tài sản được sử dụng từ nguồn thu từ giao quyền sở hữu tài sản. Trường hợp việc xử lý tài sản không phát sinh nguồn thu hoặc số thu không đủ bù đắp chi phí thì phần chi phí còn thiếu được quyết toán và chi trả từ nguồn kinh phí của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đối với tài sản có quyết định giao quyền sử dụng, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc chi trả chi phí xác định giá trị tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp khoa học và công nghệ; đồng thời gửi hồ sơ yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng tài sản thực hiện việc hoàn trả chi phí xác định giá trị tài sản.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu hoàn trả chi phí xác định giá trị tài sản, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quyền có trách nhiệm hoàn trả chi phí xác định giá trị tài sản cho cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

H.Vân