Bổ sung, kết cấu lại nhiều quy định kiểm tra sau thông quan

14:52 | 03/08/2021

(HQ Online) - Những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về kiểm tra sau thông quan tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP sẽ được sửa đổi nhằm thống nhất quy trình thực hiện.

Bổ sung nhiều quy định quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh
Bổ sung nhiều quy định đối với hành lý của người xuất nhập cảnh
Sẽ bổ sung quy định đảm bảo quản lý kho ngoại quan
Qua công tác kiểm tra sau thông quan, Hải quan Quảng Ninh đáp ứng được tiêu chí đã kiểm tra là phát hiện vi phạm, nhắc nhở, hướng dẫn DN. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh.  	Ảnh: Quang Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Quang Hùng

Các nội dung về kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) hiện đang được quy định từ Điều 97 đến Điều 100 của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Theo Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc nội dung quy định tại Điều 97 (KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan) và Điều 98 (KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan) chưa tương ứng với nhau về bố cục.

Bên cạnh đó, quy định về thẩm quyền quyết định KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan tại Điều 98 còn một số bất cập.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 98 đưa ra trường hợp loại trừ: “trừ các hồ sơ hải quan đã được kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Nghị định này”, nội dung này mâu thuẫn với nội dung tại Khoản 1 Điều 97 “Trường hợp khối lượng hàng hóa lớn, chủng loại hàng hóa phức tạp, có rủi ro về thuế, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện ban hành Quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan”.

Bên cạnh đó theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 98 thì doanh nghiệp trọng điểm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định KTSTQ, doanh nghiệp khác đều thuộc địa bàn quản lý của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, như vậy Cục trưởng Cục KTSTQ không quyết định KTSTQ đối với doanh nghiệp nào. Điều này mâu thuẫn với quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật Hải quan “Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc”.

Cũng về vấn đề KTSTQ, theo Tổng cục Hải quan tại khoản 2 Điều 99 cần làm rõ hơn các trường hợp tạm dừng và phương thức xử lý đối với trường hợp tạm dừng 1 thời gian khi đoàn kiểm tra đang thực hiện kiểm tra.

Một số trường hợp thực tiễn như doanh nghiệp đang được KTSTQ bị bão lũ bất ngờ nên cần thời gian 1-2 ngày chờ nước rút, sửa chữa dột, sấy khô tài liệu bị ướt, hoặc người đại diện cho doanh nghiệp đang tiếp đoàn kiểm tra bị đau ốm, tai nạn bất ngờ; có doanh nghiệp dữ liệu quá lớn nên cần thêm thời gian để chuẩn bị bảng biểu tổng hợp phục vụ công tác KTSTQ hoặc thực tiễn kiểm tra thì Đoàn Kiểm tra cần xác minh, điều tra để làm rõ một số nội dung trước khi tiếp tục kiểm tra…

Do vậy, dự thảo Nghị định cần bổ sung, làm rõ để tránh sự tùy tiện, tùy ý; tất cả việc tạm dừng đều phải do người ban hành Quyết định kiểm tra xem xét quyết định.

Ngoài ra tại Điều 100 về xử lý kết quả KTSTQ, hiện đang quy định 4 trường hợp. Trong đó các nội dung có sự lặp lại, chưa giải quyết được vướng mắc khi người có thẩm quyền quyết định kiểm tra nhưng không trực tiếp thực hiện các nội dung xử lý kết quả KTSTQ; nội dung a) ban hành quyết định ấn định thuế nằm trong nội dung b) ban hành các quyết định hành chính về thuế; chưa có nội dung xử lý theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính; nội dung xử lý theo Bộ Luật tố tụng hình sự chưa đầy đủ các hình thức (khởi tố theo thẩm quyền/kiến nghị khởi tố/chuyển tin)...

Để xử lý những vấn đề vướng mắc, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Ban soạn thảo sẽ bố cục lại Điều 97 (KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan) và Điều 98 (KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan) đảm bảo sự tương ứng theo hướng mỗi Điều gồm 3 nội dung chính: 1. Thẩm quyền quyết định; 2. Quy định về Thông báo kết quả kiểm tra/ Kết luận KTSTQ; 3. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn.

Bên cạnh đó, tại Điều 98 sẽ bãi bỏ Khoản 1 do mâu thuẫn với Khoản 1 Điều 97; đồng thời, bổ sung nội dung tại khoản này nhằm làm rõ thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 80 Luật Hải quan và trên cơ sở tiếp thu một số nội dung tại Khoản 2 và 3 Điều 98 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 50 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Sửa đổi bổ sung khoản 4, 5, 6 Điều 98 thành khoản 2 Điều 98 tại dự thảo Nghị định sửa đổi nhằm đảm bảo đúng quy định về thời hạn theo Điều 80 Luật Hải quan, thống nhất mốc thời gian tính thời hạn là kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Tại khoản 2 Điều 99 bổ sung làm rõ các trường hợp tạm dừng.

Ngoài ra, tại Điều 100 sẽ thống nhất 4 khoản thành 1 khoản về xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan theo hướng người ban hành quyết định kiểm tra trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc phân công cấp dưới (có thẩm quyền theo quy định pháp luật) tổ chức thực hiện xử lý kết quả KTSTQ; bổ sung nội dung xử lý theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Tố tụng hình sự.

N.Linh