Triển khai thực hiện quản lý sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn trong sản xuất, nhập khẩu

08:01 | 28/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đề nghị cơ quan Hải quan phối hợp triển khai thực hiện quy định liên quan đến thực hiện hoạt động công bố hợp quy, kiểm tra sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất, NK.

Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phải khai báo rõ mục đích
Mục tiêu cải tiến kiểm tra chuyên ngành của Bộ Khoa học và Công nghệ còn chung chung
Bộ Khoa học và Công Nghệ: Thanh tra, kiểm tra 38 cuộc về sở hữu công nghiệp

Ngày 10/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ.

Thông tư 06/2020/TT-BKHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành về công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (viết tắt là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) trong sản xuất NK quy định tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (viết tắt là Nghị định 132/2008/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định 74/2018/NĐ-CP) và Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành (viết tắt là Nghị định 154/2018/NĐ-CP).

3321-0037-may-moc-da-qua-su-dung
Chi cục Hải quan Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) kiểm tra máy móc NK. Ảnh: H.Nụ

Thông tư 06/2020/TT-BKHCN cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp NK hàng hóa.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định này, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị cơ quan Hải quan phối hợp thực hiện trong các trường hợp phát sinh.

Cụ thể, trường hợp cơ quan kiểm tra xem xét và quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý mức 3 đối với lô hàng NK tiếp theo của người NK theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2020/TT-BKHCN.

Khi đó, cơ quan kiểm tra có văn bản gửi cơ quan Hải quan liên quan về việc chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý mức 3 kèm theo bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá NK đã được cơ quan kiểm tra xác nhận. Lô hàng NK này được áp dụng trình tự thủ tục được quy định tại khoản 2c Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP (kiểm tra trước thông quan).

Đối với các lô hàng được cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định chuyển biện pháp quản lý từ mức 3 về áp dụng biện pháp quản lý mức 1, mức 2 trước đó theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2020/TT-BKHCN, cơ quan kiểm tra có công văn thông báo cho người NK về việc chuyển áp dụng biện pháp quản lý.

Người NK nộp bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá NK có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan Hải quan để được thông quan hàng hoá. Lô hàng NK này được áp dụng trình tự thủ tục được quy định tại khoản 2a, 2b Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP (kiểm tra sau thông quan).

Đối với việc thực hiện công bố công khai quyết định áp dụng biện pháp quản lý của cơ quan kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14; khoản 2 Điều 15; điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 06/2020/TT-BKHCN.

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhấn mạnh, đây là căn cứ pháp lý để Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục có kế hoạch nâng cấp hệ thống Một cửa quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.

Nụ Bùi