Triển khai Luật Quy hoạch: Đã bãi bỏ 296 quy hoạch sản phẩm

14:53 | 16/07/2019

(HQ Online) - Báo cáo của Bộ KH&ĐT về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch cho biết, đến nay, có 2 bộ đã ban hành Quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm và 17 địa phương đã ban hành Quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm.

trien khai luat quy hoach da bai bo 296 quy hoach san pham Không có chuyện xin dừng thi hành Luật Quy hoạch
trien khai luat quy hoach da bai bo 296 quy hoach san pham Ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch
trien khai luat quy hoach da bai bo 296 quy hoach san pham Giao nhiệm vụ cụ thể triển khai thi hành Luật Quy hoạch
trien khai luat quy hoach da bai bo 296 quy hoach san pham
Việc tổ chức phổ biến và tập huấn về nội dung liên quan đến pháp luật về quy hoạch đã được triển khai cho các Bộ, ngành và địa phương. Ảnh: Internet.

Theo Bộ KH&ĐT, ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 ngày 5/2/2018 để giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 đã đạt được kết quả.

Thứ nhất, về hoàn thiện văn bản pháp luật về quy hoạch, Chính phủ đã trình Quốc hội, UBTV Quốc hội ban hành 2 luật và 1 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Như vậy, nếu tính cả việc sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch, thì đã sửa đổi, bổ sung 73 luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37 ngày 7/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị định số 41, Nghị định số 53, Nghị định số 56 hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 08 ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113 ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

Như vậy, các văn bản pháp luật về quy hoạch đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp, các ngành và triển khai thực hiện lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Việc tổ chức phổ biến và tập huấn về nội dung liên quan đến pháp luật về quy hoạch đã được triển khai cho các Bộ, ngành và địa phương.

Thứ hai, về việc tổ chức triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng.

Đồng thời, đã trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ lập quy hoạch ngành quốc gia; giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phân vùng để làm cơ sở triển khai quy hoạch vùng.

Bộ KH&ĐT cho biết, đến nay, Hội đồng quy hoạch quốc gia đã tổ chức 2 phiên họp và đã có kết luận chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ để sớm trình Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng.

Một số Bộ đã xây dựng và đang xin ý kiến các cơ quan liên quan về nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia; một số địa phương đã xây dựng xong và đang trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Thứ ba, về thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và Danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để các bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm nhằm tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, đến nay, có 2 Bộ (Công Thương, NN&PTNT) đã ban hành Quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm và 17 địa phương đã ban hành Quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm.

Đồng thời, có 2 Bộ (Xây dựng, KH&ĐT) đang triển khai nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện quản lý nhà nước khi các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực.

T.Hiền