Thuê gia công lại trong nội địa thực hiện theo quy định nào của Nghị định 18?

15:07 | 02/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn liên quan đến vấn đề thuê gia công lại trong nội địa đối với hàng NK để gia công, sản phẩm gia công XK và hàng NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 18).

Thống nhất thực hiện các quy định mới của Nghị định 18/2021/NĐ-CP
Hướng dẫn thực hiện thống nhất miễn thuế theo Nghị định 18

Theo đó, đối với hàng hóa NK để gia công, sản phẩm gia công XK được quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

Cụ thể, thuê gia công lại trong nội địa, người nộp thuế có hợp đồng gia công theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP được giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa NK hoặc bán thành phẩm được gia công từ hàng hóa NK để thuê tổ chức, cá nhân khác trong nội địa gia công lại một hoặc một số công đoạn hoặc toàn bộ các công đoạn thì được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK giao gia công lại nếu đáp ứng quy định về cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

Trường hợp sản phẩm gia công XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế XK thì khi XK phải nộp thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm XK theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư.

Công chức Hải quan Hà Nam hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. 	Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hà Nam hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp bên thuê gia công lại và bên nhận gia công lại đều là DN nội địa (không phải DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan) khi giao nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đi gia công lại và khi nhận lại sản phẩm, bán thành phẩm gia công các DN không phải thực hiện thủ tục hải quan nhưng phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, máy móc, thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán.

Trong đó, trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho bên nhận gia công lại, tổ chức, cá nhân (ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài) có trách nhiệm thông báo hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công lại, cơ sở gia công lại cho chi cục hải quan quản lý theo quy định của pháp luật hải quan (quy định tại Điều 56, Điều 62 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36, khoản 41 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18, để thuê gia công lại trong nội địa, người nộp thuế (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất hàng hóa XK, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện thông báo về cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất cho cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật hải quan) giao hàng hóa NK để thuê tổ chức, cá nhân khác (có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất để sản xuất, gia công lại trong nội địa) thực hiện theo các quy định tại điểm a.1, a.2, a.3, điểm b khoản 2 Điều 12 được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18.

Ngoài ra, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cơ sở sản xuất, gia công của người nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại cho cơ quan Hải quan, thực hiện quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định của pháp luật về hải quan.

Nụ Bùi