Thống nhất thực hiện các quy định mới của Nghị định 18/2021/NĐ-CP

11:09 | 02/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất những quy định mới của Nghị định 18/2021/NĐ-CP với các văn bản hiện hành.

Nghị định 18: Bổ sung quy định đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất và gia công
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Nghị định 18 cho trên 200 doanh nghiệp
Nghị định 18/2021/NĐ-CP cụ thể hoá quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu
Miễn thuế với hàng XNK phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh
Tích cực triển khai và hướng dẫn DN thực hiện Nghị định 18

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 11/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK (có hiệu lực từ ngày 25/4/2021). Nội dung của Nghị định 18/2021/NĐ-CP liên quan đến chính sách thuế, thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa XNK.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan hiện nay, một số thủ tục miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế cũng đang được quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021(có hiệu lực từ ngày 8/3/2021), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 969/TCHQ-TXNK ngày 1/3/2021 hướng dẫn thực hiện.

4035-img-1436
Công chức hải quan kiểm tra nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK.

Do đó, để thực hiện thống nhất những quy định mới của Nghị định 18/2021/NĐ-CP với Thông tư 06/2021/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố lưu ý các nội dung liên quan đến hàng hóa NK để gia công, sản phẩm gia công XK được quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP. Các quy định hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK theo quy định tại Điều 12 Nghị định 134/20216/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Trong đó, các đơn vị cần lưu ý và hướng dẫn DN thực hiện quy định về thuê gia công lại trong nội địa; thuế gia công lại khu phi thuế quan hoặc nước ngoài; sản phẩm gia công XNK tại chỗ; phế liệu, phế phẩm.

Đặc biệt, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần căn cứ văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại khoản 5 Điều 10 và khoản 3 Điều 12 Nghị định 134/20216/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra các đơn vị phải theo dõi thông tin tờ khai NK tại chỗ hàng gia công, sản xuất XK; điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất là khu phi thuế quan…

Nụ Bùi