Sửa đổi một số quy định liên quan đến Báo cáo tài chính nhà nước

13:53 | 05/03/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm nay
Báo cáo tài chính nhà nước: Cung cấp bức tranh tổng thể nền tài chính quốc gia
Ảnh: Thùy Linh.
Sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.

Dự thảo thông tư quy định, đối với cơ quan Thuế các cấp thì báo cáo được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa phản ánh các thông tin về: thu thuế, phí, lệ phí và thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền (nếu có), phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu nội địa khác giao cơ quan thuế quản lý.

Trường hợp báo cáo do cơ quan Thuế địa phương gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp đã phản ánh đầy đủ các thông tin nêu trên để lập Báo cáo tài chính nhà nước, Tổng cục Thuế không phải gửi Báo cáo này cho Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo cũng sửa đổi điểm i, bổ sung điểm k, điểm l Khoản 2 Điều 5. Theo đó, đối với Sở Tài chính, báo cáo phải phản ánh thông tin tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý (nếu có); thông tin vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác do địa phương quản lý; thông tin nợ chính quyền địa phương.

Đối với bộ, cơ quan trung ương; sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp thông tin do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc cung cấp về tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý và báo cáo theo biểu mẫu kèm theo Thông tư này. Còn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng do cấp huyện, cấp xã quản lý.

Các bộ, cơ quan trung ương; sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp thông tin (như: tên tài sản, địa chỉ, số lượng, giá quy ước,…) về tài sản cố định đặc thù được giao quản lý, sử dụng (nếu có) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc cung cấp và gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp để thuyết minh trên Báo cáo tài chính nhà nước; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp thông tin (như: tên tài sản, địa chỉ, số lượng, giá quy ước,…) về tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của cấp huyện, cấp xã (nếu có) và gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp để thuyết minh trên Báo cáo tài chính nhà nước.

Dự thảo thông tư cũng làm rõ một số điểm tại Khoản 4 Điều 5. Cụ thể, trong trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 không có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 107/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Bên cạnh đó, báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo Thông tư này nhằm thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên Báo cáo tài chính của đơn vị.

Đối với trường hợp đơn vị dự toán cấp 1 có đơn vị kế toán trực thuộc thì báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo mẫu số C03/CCTT ban hành kèm theo Thông tư này nhằm thuyết minh chi tiết số liệu tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách trung ương; Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cung cấp danh sách Bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù; Sở Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp 1, sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù thuộc cấp tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện cho Kho bạc nhà nước đồng cấp.

Trường hợp trong năm có thay đổi đơn vị dự toán cấp 1, các bộ, cơ quan trung ương; các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù, các đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp.

Thùy Linh