SCIC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.300 tỷ đồng

20:33 | 31/03/2021

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty mẹ - Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) năm 2021. Theo đó, vốn tiếp nhận trong năm là 2.112 tỷ đồng.

SCIC sẽ thoái toàn bộ 44,2 triệu cổ phần tại Vocarimex
4 Tổng công ty được Bộ Xây dựng chuyển giao về SCIC
SCIC bán toàn bộ cổ phần tại CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam
SCIC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.300 tỷ đồng

Theo quyết định phê duyệt, mục tiêu và nhiệm vụ của SCIC trong năm 2021 là tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN chuyển giao từ các bộ, địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chúng khoán theo quy định của pháp luật, bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng quy định của pháp luật, theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước.

Thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Các chi tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 của SCIC gồm: Doanh thu: 6.498 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.300 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước: 3.300 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu: 5,7%; Vốn tiếp nhận trong năm: 2.112 tỷ đồng; Vốn quản trị trong năm 37.038 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển: 9.895 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu nêu trên được xác định trên cơ sở 146 DN do SCIC đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại thời điểm 31/12/2020, đồng thời, chưa tính đến việc bán vốn tại 8 DN tiềm năng đã được SCIC báo cáo Ủy ban. Ủy ban đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được tạm thời tiếp tục nắm giữ, chưa bán vốn.

Các DN đó bao gồm: Công ty cổ phần sữa Việt Nam, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Công ty TNHH 2 thành viên Đầu tư và Thương mại Tràng Tiền, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đối với 8 doanh nghiệp nêu trên, SCIC thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoài Anh