Rà soát, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ phân loại các khoản nợ thuế

15:27 | 15/11/2022

(HQ Online) - Để đảm bảo việc thực hiện theo dõi và quản lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện rà soát, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ phân loại các khoản nợ đang được theo dõi tại đơn vị và phân loại nợ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK.

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK
Phân loại để có biện pháp xử lý riêng từng đối tượng nợ thuế

Nhằm hướng dẫn cụ thể các bước, các thao tác nghiệp vụ để công chức Hải quan thực hiện phân loại nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính để thu hồi nợ thuế theo quy định, ngày 24/10/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK.

Công chức Hải quah Ninh Bình rà soát dữ liệu về doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình rà soát dữ liệu về doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, nhằm đảm bảo việc thực hiện theo dõi và quản lý nợ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phân loại nợ theo chỉ tiêu phân loại nợ thuế tại Điều 4 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2317/QĐ-TCHQ gồm: Tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN chưa đến hạn nộp; nhóm nợ có khả năng thu; nhóm nợ khó thu; nhóm nợ được khoanh và nhóm nợ chờ xử lý.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ phân loại các khoản nợ theo đúng hướng dẫn. Lưu yes nhóm nợ được khoanh thực hiện theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, Nghị quyết 94/2019/QH14 và chỉ phân loại khi đã có Quyết định khoanh nợ.

Đối với việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, theo Tổng cục Hải quan, các trường hợp bị cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật Quản lý thuế; các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế.

Trình tự thực hiện cưỡng chế thực hiện theo hướng dẫn tại chương 2 Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK ban hành kèm theo Quyết định 2317/QĐ-TCHQ.

Nụ Bùi