Mức chi mới cho đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực

16:01 | 28/09/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Nâng cao năng lực nội sinh tạo đà phục hồi kinh tế hậu Covid-19
Đào tạo phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo chủ chốt Hải quan Việt Nam
Quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin
Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất tiếp tục áp dụng các ưu đãi về thuế và tiền thuê đất cho các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp giáo dục.  	Ảnh: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thông tư số 58/2022/TT-BTC quy định các nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) như: chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Thông tư số 58/2022/TT-BTC cũng quy định về chi nghiên cứu để vận dụng kinh nghiệm quốc tế về đào tạo các ngành, nghề đào tạo mới, kỹ năng nghề mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 triển khai trong chương trình, theo đó, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.

Đối với chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với ngành, nghề đào tạo mới; sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với phần đào tạo bổ sung những kiến thức, kỹ năng mới phục vụ triển khai chương trình đào tạo, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư số 46/2022/TT-BTC

Đối với chi xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo lại đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; xây dựng học liệu dùng chung cho các chương trình đào tạo, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 22 và khoản 7 Điều 23 Thông tư số 15/2022/TT-BTC.

Đối với chi thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo trong chương trình, mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; quy định tại khoản 9 Điều 23 Thông tư số 15/2022/TT-BTC...

Thông tư số 58/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022.

Thùy Linh