Miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu

09:27 | 21/04/2020

(HQ Online) - Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ thực hiện kiểm tra đối với sản phẩm ra đa nhập khẩu khi được lắp đặt trên tàu. Thông tin được Bộ Giao thông vận tải gửi đến Tổng cục Hải quan liên quan đến vấn đề kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng này.

mien kiem tra chat luong mat hang ra da nhap khau Những thủ tục cần có để được xuất khẩu một số loại cát
mien kiem tra chat luong mat hang ra da nhap khau Rà soát sửa đổi hai nghị định về thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan
mien kiem tra chat luong mat hang ra da nhap khau Lịch sử tốt quyết định mức độ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo quy đinh của Bộ luật Hàng hải và các hiệp ước quốc tế về hàng hải (IMO, SOLAS 74) mà Việt Nam là thành viên thì sản phẩm ra đa được lắp đặt trên tàu biển là một trong các thiết bị an toàn bắt buộc phải kiểm tra đăng kiểm lần đầu và các lần kiểm tra định kỳ trong suốt quá trình vận hành, khai thác của tàu biển.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý, kiểm tra về các yêu cầu tính năng kỹ thuật và khả năng làm việc của ra đa khi được lắp đặt trên tàu biển với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá như: Thông tư 11/2016/TT-BGTVT ngày 2/6/2016, Thông tư 71/2015/TT-BGTVT, QCVN 42:2015/BGTVT, QCVN 64:2015/BGTVT và đã được Bộ Giao thông vận tải công bố trong danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư 41/2018/TT-BGTVT.

Do xác định mặt hàng ra đa đang chịu sự quản lý, kiểm tra của nhiều bộ, tại Nghị quyết 99/NQ-CP, Chính phủ đã “Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP”.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị cơ quan Hải quan căn cứ theo Nghị quyết 99/NQ-CP để miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trong quá trình thông quan đối với sản phẩm ra đa cho tàu biển và Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ thực hiện kiểm tra đối với sản phẩm này khi được lắp đặt trên tàu.

Trước đó, theo rà soát của Tổng cục Hải quan, mặt hàng ra đa chịu sự quản lý chuyên ngành của hai bộ gồm: Bộ Giao thông vận tải và Bộ Thông tin và Truyền thông.

N.Linh