Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế XK Nghị định 57

09:21 | 05/02/2021

(HQ Online) - Để các cục hải quan tỉnh, thành phố thuận lợi trong quá trình hướng dẫn DN khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế XK theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn kịp thời.

Áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định 57
Tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị định 57/2020/NĐ-CP cho doanh nghiệp
Phát hành sách về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2020

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, hướng dẫn thủ tục cho DN, một số đơn vị hải quan tỉnh, thành phố có gặp vướng mắc liên quan đến khai thuế suất thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: Về khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan XK đối với 7 nhóm hàng đã được chi tiết mã hàng 8 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người khai hải quan khai mã hàng hóa của hàng hóa XK tương ứng với mã hàng 8 chữ số của hàng hóa đó tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK, tại chỉ tiêu “Thuế suất”: hệ thống sẽ tự động xác định thuế suất 5%.

Trường hợp hàng hóa có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm: Tại chỉ tiêu “Mã quản lý riêng”: khai mã “TNKSD51"; tại chỉ tiêu “Thuế suất": tự nhập thủ công thuế suất 0%.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, nội dung hướng dẫn này thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2020 của Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan XK đối với các mặt hàng được xác định thuộc nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP nhưng chưa được chi tiết mã hàng 8 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp các mặt hàng XK được chi tiết mã hàng 8 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã khai thuế suất 0% để xác định các mặt hàng này có phải áp dụng mức thuế suất thuế XK 5% hay không.

Ngoài ra cục hải quan tỉnh, thành phố cần thông báo để DN biết nội dung hướng dẫn này và niêm yết công văn tại trụ sở cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục.

Nụ Bùi