Hướng dẫn chính sách cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc

14:03 | 20/01/2023

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu.

Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện những thủ tục gì khi thanh lý hàng hóa?
Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan doanh nghiệp chế xuất
Giải đáp thủ tục hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Phú Thọ. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Chi cục Hải quan Phú Thọ. Ảnh: N.Linh

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với trường doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX phù hợp với mục tiêu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền (trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) như sau:

Về thủ tục hải quan, DNCX thực hiện thủ tục tạm xuất, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tạm nhập; sau khi kết thúc hợp đồng thuê, mượn, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tái xuất, DNCX thực hiện thủ tục tái nhập hàng hóa đã cho thuê, mượn.

Về thuế nhập khẩu, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu khi thực hiện thủ tục tạm nhập và không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi thực hiện thủ tục tái xuất. Trị giá tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đi thuê, mượn thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu máy móc, thiết bị được thoả thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện hợp đồng gia công thì doanh nghiệp nội địa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Về thuế GTGT, doanh nghiệp nội địa đi thuê, mượn đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình tạm nhập, tái xuất không phải nộp thuế GTGT do hàng hoá tạm nhập-tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp đã hết thời hạn cho thuê, mượn nhưng doanh nghiệp nội địa tiếp tục sử dụng, không tái xuất thì doanh nghiệp nội địa phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng và kê khai, nộp thuế GTGT cùng với thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trong quá trình sử dụng hàng hóa thuê, mượn bị hư hỏng không thể tái xuất, buộc phải tiêu hủy và đã thực hiện thủ tục tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp nội địa không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng hóa thuê, mượn.

Trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác, không phải để phục vụ hoạt động chế xuất của DNCX, DNCX phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với số hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế trước khi cho thuê, mượn.

N.Linh