Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện những thủ tục gì khi thanh lý hàng hóa?

11:42 | 30/09/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn để DN thực hiện các quy định liên quan đến chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với việc thanh lý hàng hóa.

Siết chặt quản lý trong khai báo hàng hóa và áp dụng mức thuế
Xử lý tiền thuế đối với hàng hóa trong nước chưa sản xuất được
Doanh nghiệp chế xuất bị thiệt hại do hỏa hoạn phải xử lý thuế hàng hóa ra sao?

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK), hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Cũng tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa XNK thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XNK, chính sách thuế đối với hàng hóa XNK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Hoạt động sản xuất tại Sam Sung Việt Nam
Hoạt động sản xuất tại Sam Sung Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ DN chế xuất được bán, thanh lý vào thị trường nội địa tài sản đã qua sử dụng và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa XNK trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi NK; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép NK đồng ý bằng văn bản.

Tại các Điều 74 và Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định DN chế xuất được lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục XNK tại chỗ khi thanh lý hàng hóa.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, việc xử lý đối với hàng hóa (tài sản) thanh lý được thực hiện theo các trường hợp sau. Cụ thể, đối với hàng hóa, thiết bị được mua từ nội địa (không làm thủ tục hải quan) hoặc hàng hóa có nguồn gốc NK nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa NK theo quy định như hàng hóa NK không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với DN chế xuất tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu: khi mua bán, thanh lý hàng hóa này với DN nội địa, DN chế xuất không phải làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa, thiết bị có nguồn gốc NK áp dụng chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa đối với DN chế xuất, theo Tổng cục Hải quan, DN thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Trong đó, DN chế xuất được lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục XNK tại chỗ khi thanh lý hàng hóa.

Trường hợp DN chế xuất lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục XNK tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì DN chế xuất thực hiện thủ tục XK tại chỗ; DN nội địa thực hiện thủ tục NK tại chỗ và nộp các loại thuế theo quy định.

Tại thời điểm thực hiện thủ tục XNK tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa XNK trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi NK ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép NK đồng ý bằng văn bản.

Đối với các tài sản trong gói thầu thi công nội thất văn phòng, Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các nhà thầu, các tài liệu có liên quan để thực hiện kê khai, nộp thuế. Riêng đối với vật tư đã tiêu hao trong quá trình thi công thì không phải kê khai, nộp thuế.

Nụ Bùi