Doanh nghiệp phải thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế cho cơ quan Hải quan

10:05 | 16/01/2023

(HQ Online) - Theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì DN phải có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế được thực hiện như thế nào?
Hàng miễn thuế NK khi thay đổi mục đích sử dụng được áp dụng chính sách tại thời điểm đăng ký tờ khai mới
Sử dụng hàng miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo sẽ bị ấn định thuế

Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam thuộc Ban Quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ để nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn cụ thể về việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế.

Công chức Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục XNK. 	Ảnh: N.H
Công chức Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục XNK. Ảnh: N.H

Để Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam nắm rõ các quy định, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 31a Nghị định 134/2016/NĐ-CP được bổ sung, sửa đổi tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ- CP quy định: “Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy”.

Theo đó, trường hợp Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam là chủ dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn điều chỉnh 2” đã thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế với Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thì định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Tổng Công ty phải thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế cho đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31a Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Nụ Bùi