Có được uỷ nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn điện tử?

15:02 | 04/10/2021

(HQ Online) - Tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Ngành Thuế nâng cấp hạ tầng kĩ thuật cho hệ thống hoá đơn điện tử
Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
Đối tượng nào phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan Thuế?
Có được uỷ nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn điện tử?
Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể ủy nhiệm bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ quy định rõ việc người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể ủy nhiệm bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

Hướng dẫn quy định này của Nghị định số 123, Điều 3 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ, trong đó, bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa hai bên và phải thể hiện đầy đủ các thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số); thông tin về hoá đơn điện tử ủy nhiệm (loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

Đồng thời, việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, do đó bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, khi thực hiện ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, các bên phải niêm yết trên website của đơn vị mình, hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua được biết.

Thùy Linh