Cá nhân đăng ký thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào?

09:26 | 27/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa thực hiện hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cá nhân đăng ký thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào?
Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quản lý thuế.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

Bước 1: Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và chọn dịch vụ "Đăng ký thuế lần đầu".

Bước 2: Cổng dịch vụ công Quốc gia định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra người nộp thuế đã có mã số thuế tương ứng với số giấy tờ tùy thân chưa và thực hiện:

Trường hợp người nộp thuế đã được cấp mã số thuế: Hiển thị thông báo trên màn hình "Số giấy tờ đã được cấp mã số thuế";

Trường hợp người nộp thuế chưa được cấp mã số thuế: Hiển thị màn hình để người nộp thuế chọn đối tượng đăng ký thuế lần đầu.

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn thông tin cá nhân:

Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo "Thông tin cá nhân tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ". Trường hợp người nộp thuế nhập đúng thông tin nhưng truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia thì đề nghị người nộp thuế đến cơ quan công an cập nhật.

Trường hợp truy vấn thông tin trả về có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và thực hiện bước 5.

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và bổ sung các thông tin khác không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại, cơ quan chi trả thu nhập).

Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp với thông tin cá nhân thì thực hiện chuyển bước 6.

Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Người nộp thuế không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an cấp phường, xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hổ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử thành công.

Thùy Linh