Bỏ quy định về nơi nộp thuế tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng

14:29 | 12/10/2021

(HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã sửa đổi một số quy định để phù hợp với quy định của pháp luật quản lý thuế.

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án đầu tư
Quy định rõ hơn về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản
Thêm chế tài để thuốc phòng trừ sâu bệnh hưởng thuế giá trị gia tăng 5%
3329-11img-8036-baohaiquan-vn

Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định về nơi nộp thuế để thực hiện thống nhất theo pháp luật quản lý thuế. Ảnh Thùy Linh.

Theo Bộ Tài chính, tại điểm g khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định: Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2012/QH14 lại quy định: Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định chi tiết và và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng như sau: Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khẩu trừ bị sai, sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan tế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ quy định về nơi nộp thuế tại Điều 1 và Điều 11 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP để thực hiện thống nhất theo pháp luật quản lý thuế.

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Tuy nhiên, hiện nay, Luật Quản lý thuế số 38/2012/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về nơi nộp thuế, do vậy, tại dự thảo Nghị định cần bỏ cụm từ “nơi nộp thuế và quy định về nơi nộp thuế tại Điều 11 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP để thực hiện thống nhất theo pháp luật quản lý thuế.

Thùy Linh