Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

16:06 | 28/07/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2020/TT-BTC quy định Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhà nước
Kiểm toán dự án PPP làm ”nóng” thảo luận Quốc hội
'Điểm mặt chỉ tên' loạt doanh nghiệp nhà nước lỗ 'khủng', nợ lớn
ban hanh quy che mau ve kiem toan noi bo ap dung cho co quan nha nuoc don vi su nghiep cong lap
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Quy chế kiểm toán nội bộ, gồm: mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Các đơn vị không phải là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ quy định tại Phụ lục Thông tư này.

3 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành kèm theo Thông tư 67 bao gồm: Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1); Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 2); Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Phụ lục 3).

Thông tư 67/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020.

H.Vân