Văn bản: Thông tư số 117/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực h

Tên văn bản: Thông tư số 117/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực h
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 22/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/02/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 117/2021/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Hiệu lực văn bản: