Văn bản: Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung Ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tên văn bản: Nghị quyết hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung Ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 22/10/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 22/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 36-NQ/TW
Người ký: BCH Trung ương
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực