Vốn điều lệ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 2.000 tỷ đồng

18:41 | 10/06/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). VSDC được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán hủy tư cách công ty đại chúng của một loạt doanh nghiệp
Vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 6.031,1 nghìn tỷ đồng
Những quy định mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ được đổi thành Tổng công ty
Cơ chế tài chính đặc thù của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán
Vốn điều lệ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 2.000 tỷ đồng
VSDC được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Internet

Theo dự thảo Quyết định, VSDC được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin, và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký DN theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

VSDC có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán; các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC .

Vốn điều lệ của VSDC là 2.000 tỷ đồng bao gồm: vốn chủ sở hữu của VSDC là 1.000 tỷ đồng; vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ của VSDC do Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VSDC bao gồm: HĐTV, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc của VSDC do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của HĐTV.

Cũng theo Dự thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của vốn điều lệ của VSDC theo đề nghị của HĐTV VSDC và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với vốn điều lệ của VSDC theo quy định tại Quyết định này, quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Bộ Tài chính cũng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của vốn điều lệ của VSDC sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản pháp luật quy định về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của vốn điều lệ của VSDC.

Đồng thời, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH đánh giá xếp hạng công ty đối với vốn điều lệ của VSDC theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự thảo quyết định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thẩm định, chấp thuận các quy chế hoạt động nghiệp vụ để vốn điều lệ của VSDC ban hành theo quy định của pháp luật chứng khoán. Quản lý, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của vốn điều lệ của VSDC theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về nhân sự là Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc của vốn điều lệ của VSDC trước khi Bộ Tài chính bổ nhiệm theo quy định tại Luật Chứng khoán; đồng thời, có ý kiến về Điều lệ tổ chức và hoạt động của vốn điều lệ của VSDC trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Hoài Anh