Những quy định mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

08:10 | 05/02/2021

(HQ Online) - Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 31/12/2020 đã bổ sung nhiều quy định nhằm xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thời gian qua và bổ sung các quy định mới phù hợp với hệ thống, sản phẩm mới của thị trường chứng khoán.

Giám sát giao dịch chứng khoán nhằm ngăn ngừa thao túng thị trường
Thị trường chứng khoán: Chỉ số tăng tốc, thanh khoản lao dốc
10 công ty chứng khoán được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh
Những quy định mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Nhiều quy định mới về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Thông tư 119 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư số 05/2015/TT-BTC, Thông tư 119 gồm 6 Chương, 46 Điều và 6 Phụ lục kèm theo quy định các nội dung sửa đổi để xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thời gian qua và bổ sung các quy định mới phù hợp với hệ thống, sản phẩm mới của thị trường chứng khoán.

Có 5 nội dung mới cơ bản của Thông tư 119, cụ thể như sau:

Một là, Thông tư 119 bổ sung đối tượng áp dụng là thành viên bù trừ để có cơ sở thực hiện khi triển khai bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Hai là, sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động đăng ký chứng khoán, cấp mã chứng khoán, chuyển quyền sở hữu chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán.

Đơn cử như, bổ sung quy định cấp mã chứng khoán cho các loại cổ phần do hệ thống mới có thể nhận diện được theo từng loại cổ phần như cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết...

Ba là, sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động lưu ký chứng khoán.Trong đó có sửa đổi quy định về việc cấp phép chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động lưu ký chứng khoán theo hướng sau khi công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép hoạt động lưu ký chứng khoán được ủy quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán và báo cáo UBCKNN về hoạt động ủy quyền này; Sửa đổi quy định về chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, chi nhánh ngân hàng thương mại.

Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Trong đó, Thông tư 119 bổ sung các quy định mới về nguyên tắc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm; hoạt động ký quỹ bù trừ của nhà đầu tư, thành viên bù trừ và tài khoản ký quỹ bù trừ của nhà đầu tư, thành viên bù trừ; tài sản ký quỹ bù trừ và quản lý tài khoản, tài sản ký quỹ bù trừ của thành viên bù trừ, nhà đầu tư, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, khách hàng của ngân hàng lưu ký; thế vị, đối chiếu xác nhận giao dịch, từ chối thế vị giao dịch của thành viên bù trừ.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về sửa lỗi sau giao dịch và xử lý lỗi giao dịch tự doanh. Theo đó, quy định sửa lỗi giao dịch cụ thể đối với thành viên bù trừ và lỗi tự doanh của công ty chứng khoán phù hợp với hệ thống mới.

Năm là, sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo, theo đó bổ sung đối tượng báo cáo là thành viên bù trừ, duy trì điều kiện cấp phép của ngân hàng thanh toán để phục vụ công tác quản lý giám sát của UBCKNN đối với các đối tượng này.

Hoài Anh