Tổ chức kinh tế hạch toán phụ thuộc không thuộc đối tượng xóa nợ

15:34 | 07/07/2020

(HQ Online) - Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ là tổ chức kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con, do đó không thuộc đối tượng xóa nợ tiền thuế.

Xóa nợ thuế hơn 10 tỷ đồng cho doanh nghiệp
Xóa nợ tiền thuế nhập khẩu cho hai doanh nghiệp

Theo Tổng cục Hải quan, Khoản 2, Điều 2 và Khoản 2, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng, điều kiện xóa nợ đối với DN nhà nước đã giải thể: “DN nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 (bao gồm tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa khẩu hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc của DN). Đối với DN nhà nước đã giải thể nêu tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện sau: a) DN nhà nước hạch toán độc lập. b) Đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền”.

to chuc kinh te hach toan phu thuoc khong thuoc doi tuong xoa no
Ảnh minh họa. Nguồn: ST

Cũng theo công văn 5432/BNN-QLDN ngày 30/7/2019 của Bộ NN&PTNT thì Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ là tổ chức kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam theo Quyết định số 31/2005/QĐ-BTS ngày 6/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) về việc chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con. Do đó, theo quy định này thì khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không thuộc đối tượng xóa nợ.

Về trách nhiệm thanh toán khoản nợ thuế, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 2, Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “DN bị tách, bị hợp nhất, bị sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sát nhập DN. Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì DN bị tách và các DN mới được thành lập từ DN tách, hợp nhất, sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Cũng tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 31/2005/QĐ-BTS ngày 6/12/2005 thì hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm giải thể 3 đơn vị trong đó có Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ nên sau khi giải thể thì khoản nợ này thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Ngày 14/3/2011 Bộ NN&PTNT có Quyết định số 456/QĐ-BNN-ĐMDN về việc hợp nhất 3 tổng công ty gồm: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải quan Biển Đông thành Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – công ty TNHH MTV nay là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam –CTCP.

Với các quy định dẫn trên thì Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thanh toán khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ với số tiền thuế NK còn nợ là 310 triệu đồng.

Đảo Lê