Đơn vị hạch toán kinh tế độc lập phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

16:05 | 15/11/2022

(HQ Online) - Để xử lý nợ thuế liên quan đến xác định tính pháp lý của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập thì tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Hải quan Cần Thơ giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp
Hải quan Cần Thơ phấn đấu thu đạt ngân sách trong điều kiện khó khăn

Theo quy định tại khoản 5 Điều 67 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: “Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN thì có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc”.

Tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Công chức Hải quan thành phố Cần Thơ giám sát hàng hóa tại cảng. Ảnh: Văn Hiền
Công chức Hải quan thành phố Cần Thơ giám sát hàng hóa tại cảng. Ảnh: Văn Hiền

Bộ Luật Dân sự cũng quy định: “Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Được thành lập theo quy định của bộ luật này, luật khác có liên quan; có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của bộ luật này; có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập”.

Cũng tại khoản 1 Điều 84 Bộ Luật Dân sự quy định: “Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân”.

Ngày 25/10/2022, Bộ NN&PTNT có công văn số 7110/BNN-QLDN gửi Tổng cục Hải quan đề nghị căn cứ hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ lịch sử- Sở Nội vụ TP Cần Thơ và các tài liệu liên quan để thực hiện theo thẩm quyền.

Căn cứ đề nghị của Bộ NN&PTNT, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ căn cứ hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ lịch sử- Sở Nội vụ TP Cần Thơ để xác định tính pháp lý của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ.

Trường hợp Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập thì tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi nhánh phụ thuộc.

Nụ Bùi