Tiến độ thực hiện 4 nghị định do Tổng cục Hải quan được được giao chủ trì xây dựng

22:34 | 07/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có thông tin liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực hải quan, trong đó có tiến độ thực hiện một số nghị định, thông tư đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về quản lý hàng hóa qua thương mại điện tử
Lấy ý kiến với Nghị định về kết nối, chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia
Tiến độ thực hiện 4 nghị định do Tổng cục Hải quan được được giao chủ trì xây dựng
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp tích cực với các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản; đồng thời tập trung nguồn nhân lực, thời gian triển khai xây dựng các văn bản đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tháo gỡ các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ngày 30/3/2022, Bộ Tài chính có công văn số 2921/BTC-TCHQ gửi các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải, đề nghị có ý kiến về các vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau. Hiện, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ.

Về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, ngày 15/4/2022, Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính tờ trình số 45/TTr-TCHQ-GS-3 trình Chính phủ lần 2 về dự thảo Nghị định. Hiện, cơ quan Hải quan đang rà soát, tiếp thu hoàn thiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đối với Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử, ngày 8/4/2022, Tổng cục có tờ trình Bộ Tài chính số 268/TTr-TCHQ-GSQL về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định.

Về Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia, hiện Tổng cục Hải quan đang tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017. Ngày 12/4/2022, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính đã tổ chức họp thẩm định về dự thảo Thông tư, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo trên cơ sở giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

Đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và một số cục hải quan địa phương.

Thái Bình