Thổ Nhĩ Kỳ sửa đổi một số quy định Hải quan

08:48 | 31/10/2021

(HQ Online) - Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kì đã sửa đổi một số quy định jải quan theo hướng đơn giản hóa thủ tục quá cảnh hàng hóa, cấp phép địa điểm lưu giữ hàng hóa và kho ngoại quan.

Anh sửa đổi quy định hạn chế một số chất độc hại trong thiết bị điện, điện tử
Hải quan Hà Tĩnh: Số thu ngân sách quý 3 giảm 11,6%
Số thu ngân sách quý 3 của ngành Hải quan có chiều hướng giảm mạnh
Source: Internet
Ảnh minh họa

Những sửa đổi lần này bao gồm sửa đổi quy định về ủy quyền gửi hàng theo hình thức quá cảnh và làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong việc mở địa điểm lưu giữ hàng hóa tạm thời hoặc kho ngoại quan.

Quy định Hải quan sửa đổi cũng cụ thể thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận ủy quyền gửi hàng và biên bản xác nhận của địa điểm lưu giữ hàng hóa đã cấp theo Quy chế về tạo thuận lợi đối với thủ tục hải quan trước thời điểm sửa đổi.

Các quy định này được sửa đổi vào ngày 24/9/2021. Theo đó, sửa đổi các quy định về ủy quyền gửi hàng và cập nhật các quy định về điều kiện hoạt động của các DN kinh doanh kho bãi tạm thời và quy định liên quan đến cấp phép đầu tư xây dựng kho bãi. Các quy định mới liên quan tới ủy quyền gửi hàng sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.

Theo đó, thủ tục ủy quyền gửi hàng được thực hiện đơn giản như thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh. Người được ủy quyền sẽ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa mà không cần phải xuất trình chúng với cơ quan Hải quan.

Bộ cũng đưa ra các quy định về điều kiện và thủ tục đối với đơn xin ủy quyền gửi hàng cũng như hủy bỏ và tạm dừng ủy quyền, thủ tục hải quan và các vấn đề khác liên quan đến ủy ​​quyền này.

Quy định sửa đổi sẽ làm rõ phạm vi trách nhiệm của cá nhân có liên quan. Theo đó, giám đốc DN, đại điện pháp nhân, thành viên hội đồng quản trị và những cá nhân nắm giữ tối thiểu 10% vốn của DN không phải chịu trách nhiệm đối với quyết định mở địa điểm lưu giữ hàng hóa tạm thời hoặc kho ngoại quan.

Bên cạnh đó, hủy bỏ quy định về thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng kho, bãi tạm thời, cấp phép mở, kinh doanh và chuyển nhượng kho, bãi sẽ không được cấp cho đến khi cơ quan hải quan thông báo kết luận kiểm tra, điều tra, truy xét, khởi kiện về các tội danh đã nêu.

Giấy ​​ủy quyền gửi hàng và biên bản xác nhận của kho hàng đã được cấp theo Quy chế tạo thuận lợi đối với thủ tục hải quan sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày 31/12/2023. Người được ủy quyền trong các trường hợp này sẽ phải tuân theo các quy định theo Quy chế tạo thuận lợi đối với thủ tục Hải quan cho đến khi họ có đơn yêu cầu ủy quyền theo quy định mới.

Trong trường hợp những người trước đây đã được cấp giấy ủy quyền gửi hàng theo Quy chế Tạo thuận lợi đối với thủ tục hải quan được cấp giấy ủy quyền gửi hàng theo quy định mới, thì các ủy quyền trước đó sẽ bị thu hồi.

DN muốn ủy quyền gửi hàng phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục do Bộ quy định.

Huyen Trang