Sửa Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

10:08 | 23/03/2023

(HQ Online) - Sau một thời gian dài triển khai và thực tế có nhiều biến động, đã đến lúc cần sửa đổi Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sửa Luật Thuế Giá trị gia tăng đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật
Sửa Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan
Sửa Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội
Để đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật đòi hỏi cần phải rà soát, hoàn thiện các quy định của Luật Thuế TNDN cho phù hợp. Ảnh: ST

Đến lúc phải sửa đổi Luật Thuế TNDN

Luật Thuế TNDN được thông qua ngày 3/6/2008 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 để thay thế cho Luật Thuế TNDN năm 2003. Từ đó đến nay, Luật Thuế TNDN đã qua 2 lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2013 và năm 2014 để xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn và phù hợp với yêu cầu quản lý thuế trong từng giai đoạn.

Theo Bộ Tài chính, kể từ khi ban hành đến nay, các nội dung của Luật Thuế TNDN và các Luật sửa đổi, bổ sung đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò đảm bảo nguồn thu quan trọng, ổn định cho ngân sách nhà nước, thực hiện chính sách phân phối lại trong nền kinh tế, chính sách thuế TNDN còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu; thúc đẩy đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên theo định hướng, chiến lược của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, sau nhiều năm áp dụng trước bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang có nhiều thay đổi, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, sự phát triển của nền kinh tế nội địa ngày càng lớn, tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội, đã xuất hiện các hình thức giao dịch thương mại điện tử, đầu tư, kinh doanh các ngành nghề dựa trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế chia sẻ; các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện..., đã đặt ra đòi hỏi cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật thuế TNDN cho phù hợp.

Cùng với đó, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và dự báo xu hướng phát triển thời gian tới, chính sách thuế TNDN cũng đã phát sinh một số hạn chế nhất định cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để phát huy hơn nữa vai trò của thuế TNDN, bao gồm các quy định về thu nhập miễn thuế, thu nhập chịu thuế, các nguyên tắc liên quan đến việc xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ và về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi thuế trong thời gian qua có xu hướng mở rộng trong khi một số lĩnh vực cần ưu tiên khuyến khích lại chưa có chính sách ưu đãi (như ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ,...).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong những năm gần đây, Quốc hội đã ban hành nhiều luật mới làm ảnh hưởng tới nội dung, kết cấu của Luật Thuế TNDN như Luật Đầu tư 2020, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Các Luật này có các nội dung liên quan đến ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ,… .Bên cạnh đó, các quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng và chuyển tiếp ưu đãi thuế cũng đang phát sinh vướng mắc và có sự chưa đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật đòi hỏi cần phải rà soát, hoàn thiện các quy định của Luật Thuế TNDN cho phù hợp.

Sắp xếp lại chính sách ưu đãi

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế TNDN (sửa đổi). Theo đó, mục tiêu chung của dự Luật này là nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm 2030. Đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Luật Thuế TNDN (sửa đổi) cũng sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; phù hợp với xu hướng cải cách thuế TNDN của quốc tế; đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, các nội dung của dự Luật sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; rà soát, sắp xếp lại chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn ưu tiên theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp để nuôi dưỡng và tạo nguồn thu ổn định trong tương lai.

Đáng chú ý, tại dự Luật này, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu mở rộng cơ sở thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định để chống gian lận, chống thất thu thuế TNDN, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính cũng sẽ sửa đổi bất cập trong quy định hiện hành để bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện của Luật; góp phần tham gia hiệu quả các sáng kiến, diễn đàn quốc tế về thuế.

Thùy Linh