Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quyết định cơ chế ngắt mạch thị trường

17:42 | 08/02/2021

(HQ Online) - Tại Thông tư 120/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quyết định cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Những quy định mới về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
Thị trường chứng khoán Việt Nam kì vọng sẽ tiếp tục bứt phá
Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quyết định cơ chế ngắt mạch thị trường

Thông tư 120/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2021 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2021.

Quy định về tổ chức giao dịch chứng khoán, Thông tư nêu rõ, Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo 2 nguyên tắc.

Một là, phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.

Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.

Về biên độ dao động giá, Thông tư quy định Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam quyết định biên độ dao động giá sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định điều chỉnh biên độ dao động giá và công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại Thông tư này, Bộ Tài chính cũng quy định về ngắt mạch thị trường, theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quyết định cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Căn cứ điều kiện thực tiễn của thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường hoặc cơ chế ngắt mạch thị trường kết hợp với biên độ dao động giá.

Về tài khoản giao dịch chứng khoán, Thông tư yêu cầu nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán là thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch chứng khoán theo quy định tại Thông tư này.

Đồng thời, chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán và tuân thủ các quy định như: Trong thời gian chưa triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản lưu ký chứng khoán mà không phải mở tài khoản ký quỹ bù trừ.

Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc: tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều này, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này.

Ứng với mỗi tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ.

Đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Thông tư quy định được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán theo nguyên tắc: 1 tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán của chính mình; 2 tài khoản giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, trong đó 1 tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác trong nước, 1 tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.

Mỗi quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ quản lý được mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán.

Hoài Anh