Sắp có biểu mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi

15:38 | 28/10/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi và Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi (đính kèm dự thảo Thông tư).

Sắp có biểu mức thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi
Mức biểu phí trong lĩnh vực chăn nuôi được chia làm nhiều mức tùy nội dung thẩm định. Ảnh: st

Theo đó, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi được quy định trong Biểu mức thu phí ban hành kèm theo dự thảo Thông tư này.

Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị thu phí.

Mức thu phí được dự kiến như sau:

Về cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp, mức phí được chia ra làm 6 mức, mức cao nhất là 850.000 đồng/lần (áp dụng cho thẩm định cấp giấy phép trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh và thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo), mức thấp nhất là 250.000đồng/lần (áp dụng cho thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc).

Về thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, mức phí cũng được chia ra làm 6 mức, trong đó đáng chú ý mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế) lại chia ra làm 2 mức, nếu do Cục Chăn nuôi thẩm định, mức phí là 5.800.000 đồng/01 cơ sở/lần, trường hợp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, mức phí 3.000.000 đồng/01 cơ sở/lần và phí thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng chia ra làm 2 mức, nếu do Cục Chăn nuôi thẩm định, mức phí thu là 4.300.000 đồng/cơ sở/lần, nếu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định thì mức phí thu là 1.500.000 đông/cơ sở/lần.

Về thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, mức phí được chia ra làm 4 mức, mức cao nhất là 5.900.000 đồng/phòng/lần (áp dụng cho thẩm định chỉ định, thừa nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi và thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp có đánh giá điều kiện thực tế). Mức thấp nhất là 250.000 đông/phòng/lần (áp dụng cho thẩm định cấp lại quyết định chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi).

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi không đề cập tại dự thảo Thông tư này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế, các văn bản quy định chi tiết và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

M.Dung