Sản phẩm gia công tái nhập để sửa chữa có phải nộp thuế?

21:32 | 10/02/2021

(HQ Online) - Theo quy định, sản phẩm gia công tái nhập để sửa chữa, tái chế khi tái xuất, nếu DN đã được hoàn thuế XK tại khâu tái nhập thì DN phải nộp thuế XK như đối với trường hợp XK lần đầu.

Không được miễn thuế khi DN nội địa mượn khuôn mẫu của DN chế xuất
Thuế GTGT đối với hàng nhập thuê DN chế xuất gia công được tính như thế nào?

Trong quá trình hoạt động nghiệp vụ Cục Hải quan Bình Dương cho biết gặp vướng mắc liên quan đến xử lý thuế đối với sản phẩm gia công đã XK khi tái nhập để sửa chữa, tái chế quá thời hạn tái xuất.

Trước vướng mắc đó, theo Tổng cục Hải quan khoản 6, Điều 16 Luật Thuế NK, thuế NK số 107/2016/QH13, Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản phẩm XK; sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công XK được miễn thuế;

Điểm b, khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định người nộp thuế đã nộp thuế XK nhưng hàng hoá XK phải tái nhập được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK.

Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thủ tục hai quan tái nhập đối với hàng hoá XK; khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tự NK, hàng hoá XK.

Đối chiếu với các quy định việc xử lý thuế đối với các sản phẩm gia công đã XK nhưng phải tái nhập để sửa chữa, tái chế được thực hiện như sau: Khi tái nhập sản phẩm gia công để sửa chữa, tái chế, cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế NK nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; DN được hoàn lại số tiền thuế XK đã nộp (nếu có).

Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp(Cục Hải quan Bình Dương) kiểm tra nguyên liệu NK. 	Ảnh: Đ.Nguyên
Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu công nghiệp (Cục Hải quan Bình Dương) kiểm tra nguyên liệu NK. Ảnh: Đ.Nguyên

Đồng thời, DN phản ánh lượng sản phẩm gia công phải tái nhập vào báo cáo quyết toán tại chỉ tiêu 26.10 (lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ), ghi số tờ khai tái nhập tại chỉ tiêu 26.13 (ghi chú) mẫu số 26 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp hồ sơ giấy, DN phản ánh lượng sản phẩm gia công tái nhập vào báo cáo quyết toán tại cột 6, ghi số tờ khai tái nhập tại cột 11 mẫu số 15a kèm theo thông tư 39/2018/TT-BTC.

Liên quan đến xử lý thuế tại khâu tái nhập, Tổng cục Hải quan cho biết, sản phẩm gia công tái nhập để sửa chữa, tái chế khi tái xuất, nếu DN đã được hoàn thuế XK tại khâu tái nhập thì DN phải nộp thuế XK như đối với trường hợp XK lần đầu.

DN phản ánh lượng sản phẩm gia công tái xuất theo mẫu kèm theo thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp quá thời hạn tái nhập 275 ngày đăng ký với cơ quan Hải quan nhưng DN chưa tái xuất, lượng sản phẩm gia công đã tái nhập tiếp tục được theo dõi trên báo cáo quyết toán cho đến khi thực tái xuất. Việc xử lý thuế khi sản phẩm gia công được tái xuất thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.

Trường hợp sản phẩm gia công tái nhập nhưng không tái xuất được mà chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế thực hiện khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư NK đã được sử dụng để sản xuất hàng gia công XK nhưng chuyển tiêu thụ nôi địa theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Nụ Bùi