Thuế GTGT đối với hàng nhập thuê DN chế xuất gia công được tính như thế nào?

10:58 | 22/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa giải đáp vướng mắc liên quan đến xử lý thuế GTGT đối với sản phẩm NK do DN nội địa thuê DN chế xuất (DNCX) gia công.

Thuê gia công lại toàn bộ có được miễn thuế nhập khẩu?
Doanh nghiệp quan tâm thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu
Thực hiện chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa thuê DN chế xuất gia công lại

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK”.

Cũng tại Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”. Điều 3 Luật thuế GTGT cũng quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”; Điều 7 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa NK là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế NK (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng NK.

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Đồng Nai. Ảnh: N.H
Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Đồng Nai. Ảnh: N.H

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân NK hàng hóa chịu thuế GTGT.

Khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/1/2018 của Chính phủ quy định quan hệ trao đổi hàng hóa giữa DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ XNK. Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “2. Hàng hoá do DNCX nhận gia công cho DN nội địa: a) DN nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, DN nội địa được lựa chọn thực hiện tại chi cục hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ DN” trên tờ khai hải quan, DN nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ; b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa”.

Khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau khi thuê phía nước ngoài gia công là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp thể hiện trên hợp đồng gia công và các khoản điều chỉnh quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này. Không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu đã xuất khẩu từ Việt Nam đưa đi gia công theo hợp đồng gia công”.

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa NK là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+), với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng NK. Trường hợp hàng hóa NK được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với NK xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định nêu trên thì quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa DNCX (đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) với bên ngoài (không phải khu phi thuế quan) là quan hệ XNK. Do đó, trường hợp DN nội địa ký kết hợp thuê DNCX gia công mà nguyên liệu, vật tư do DN nội địa cung cấp toàn bộ thì sản phẩm gia công khi NK vào thị trường trong nước DN nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Trị giá tính thuế GTGT là tiền thuê gia công và các khoản điều chinh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Không tính vào trị giá tính thuế sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà DN nội địa đã đưa đi gia công tại DNCX theo hợp đồng gia công.

Nụ Bùi