Quy định sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện cai nghiện ma túy

15:18 | 16/05/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Xây quy định về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Quy định mới về mức thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
Mức sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma tủy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Dự thảo không điều chỉnh đối với các khoản hỗ trợ có mục đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính đã có thỏa thuận.

Trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại dự thảo Thông tư này.

Bộ Tài chính quy định kinh phi đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ sở công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng của dự thảo sẽ là người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy; người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Dự thảo này cũng được áp dụng với cơ quan, tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định có quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước.

Thùy Linh