Nhiều ưu đãi về tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp đầu tư ở các vùng sâu, vùng xa

19:50 | 20/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, hiện nay pháp luật về đất đai và về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đã quy định ưu đãi tiền thuê đất căn cứ theo lĩnh vực, địa bàn trong đó có đất thuộc vùng sâu, vùng xa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang đề nghị Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng: Điều chỉnh mức ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi từ khi thực hiện đến hết thời gian thực hiện dự án.

Lý giải đề xuất này, cử tri cho rằng, theo Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thì mức ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp đầu tư ở các vùng sâu, vùng xa là rất thấp, chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, cũng như việc thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, cử tri tỉnh Hà Giang cũng đề nghị điều chỉnh mức ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 4 năm nâng lên từ 6 đến 8 năm đối với các doanh nghiệp đầu tư ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay pháp luật về đất đai và về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (bao gồm cả đơn giá thuê đất) đã quy định ưu đãi tiền thuê đất căn cứ theo lĩnh vực, địa bàn (trong đó có đất thuộc vùng sâu, vùng xa). Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, không quy định ưu đãi tiền thuê đất. Liên quan đến việc điều chỉnh thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đối với kiến nghị điều chỉnh mức ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 4 năm nâng lên từ 6 đến 8 năm đối với các doanh nghiệp đầu tư ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Bộ Tài chính cũng khẳng định, chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuộc thẩm quyền của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, áp dụng thống nhất cho các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước như: địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao, lĩnh vực công nghệ cao, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, xã hội hóa, môi trường...

Hiện nay, mức ưu đãi miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo áp dụng đối với thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc thu nhập của doanh nhiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được áp dụng mức ưu đãi miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt này bao gồm các dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đỏ) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra cũng áp dụng cho dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đâu tư.

Đáng chú ý, ngày 6/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Thùy Linh