Nguyên tắc lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

16:52 | 13/09/2021

(HQ Online) - Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, đối tượng áp dụng của Thông tư này là các công ty đại chúng hình thành sau cơ cấu lại, tách công ty thực hiện chào bán chứng khoán, niêm yết cổ phiếu.

Nguyên tắc lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước được lập trên cơ sở giả định giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty đã thực hiện tại một ngày trước đó.

Về nguyên tắc lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước, dự thảo Thông tư quy định các nguyên tắc chung; nguyên tắc lập Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính theo quy ước; nguyên tắc lập Báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động kinh doanh theo quy ước.

Về nguyên tắc chung, báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước được lập trên cơ sở giả định giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty đã thực hiện tại một ngày trước đó.

Thông tin được tổng hợp trên báo cáo theo cùng nguyên tắc ghi nhận và phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp hình thành sau cơ cấu lại, tách công ty.

Báo cáo này chỉ thực hiện điều chỉnh theo quy ước cho các sự kiện có đầy đủ các đặc điểm sau: liên quan trực tiếp đến từng giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty cụ thể; sự kiện đã phát sinh; có bằng chứng cụ thể.

Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước không phản ánh các thông tin mang tính dự báo, xét đoán, thông tin về các sự kiện chưa phát sinh như các thông tin về các ảnh hưởng có thể xảy ra hoặc kỳ vọng sẽ xảy ra của các hành động hiện tại mà ban Giám đốc doanh nghiệp thực hiện do ảnh hưởng của giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty.

Thông tin trên báo cáo tổng hợp, thông tin tình hình tài chính theo quy ước và báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động kinh doanh theo quy ước phải được trình bày riêng số liệu trước khi thực hiện các điều chỉnh theo quy ước, các điều chỉnh theo quy ước cho từng giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty và thông tin tài chính theo quy ước. Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết để giải thích cho từng điều chỉnh theo quy ước trong thuyết minh báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.

Trường hợp có nhiều giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty phải lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước thì doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt cho từng giao dịch trên báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính theo quy ước và báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động kinh doanh theo quy ước.

Về nguyên tắc lập Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính theo quy ước, dự thảo thông tư quy định các điều chỉnh theo quy ước được tính toán với giả định rằng các giao dịch cơ cấu lại, tách công ty đã hoàn tất vào ngày kết thúc giai đoạn lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.

Các điều chỉnh theo quy ước bao gồm các sự kiện tiếp tục ảnh hưởng trong các kỳ sau và cũng bao gồm các sự kiện không phát sinh lại trong các kỳ sau.

Về nguyên tắc lập Báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động kinh doanh theo quy ước, dự thảo Thông tư quy định: các điều chỉnh theo quy ước phải được tính toán với giả định rằng giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty đã hoàn tất vào ngày đầu giai đoạn lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.

Các điều chỉnh theo quy ước chỉ bao gồm các sự kiện dự kiến tiếp tục có ảnh hưởng trong các kỳ sau. Doanh nghiệp không phản ánh vào báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động kinh doanh theo quy ước các khoản thu nhập, chi phí trọng yếu và các ảnh hưởng thuế liên quan phát sinh trực tiếp từ giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty mà các khoản mục này không phát sinh lại trong các kỳ sau. Doanh nghiệp phải thuyết minh các khoản thu nhập, chi phí và các ảnh hướng thuế liên quan, trong đó nêu rõ rằng những khoản mục này không được phản ánh trong báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động kinh doanh theo quy ước.

Doanh nghiệp không được loại trừ các khoản mục không thường xuyên hoặc không phát sinh lại trong các kỳ sau không liên quan trực tiếp đến giao dịch cơ cấu lại, giao dịch tách công ty đã được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cơ cấu lại, doanh nghiệp bị tách.

Hoài Anh