Mức thuế GTGT sản phẩm hóa chất, sản phẩm sản xuất từ kim loại

08:24 | 29/12/2022

(HQ Online) - Trong quá trình xử lý thuế theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Cục Hải quan Đồng Nai gặp vướng liên quan đến sản phẩm hóa chất, sản phẩm sản xuất từ kim loại có nằm trong danh mục mặt hàng thuộc đối tượng giảm thuế?

Chính phủ gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%
Giảm thuế giá trị gia tăng: Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống
Giảm thuế GTGT xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hoá có mã HS ký hiệu (*) tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hoá NK không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Theo đó, tại công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “3.2. Hàng hoá NK không được giảm thuế GTGT là hàng hóa có tên sản phẩm nêu tại cột 8 “tên sản phẩm” và được mô tả nội dung của sản phẩm tại cột 9 “nội dung” (trường hợp không có mô tả nội dung tại cột 9 thì áp dụng tên sản phẩm tại cột 8) của phụ lục 1, phần a phụ lục 3 hoặc tại cột 3 “hàng hóa” phần b phụ lục 3, có mã HS ký hiệu (*) thực hiện như sau: Căn cứ thực tế hàng hoá NK, Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC để thực hiện khai bảo mã số HS 08 chữ số trên tờ khai hải quan và là hàng hoá NK không được giảm thuế GTGT”.

hóa chất
Hóa chất- ảnh minh họa

Đối với hàng hoá là sản phẩm từ kim loại, khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ: “Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này”.

Theo đó, trường hợp hàng hoá NK nếu được xác định là sản phẩm từ kim loại thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hàng hoá là hoá chất, sản phẩm hoá chất, ngày 12/7/2022, Tổng cục Hải có công văn 2837/TCHQ-TXNK hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố và một số DN về việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Theo đó, DN NK, sản xuất, kinh doanh “hóa chất cơ bản” và đang áp dụng mức thuế suất là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP; sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Trong đó, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định, chịu trách nhiệm về áp dụng thuế GTGT đối với hàng hoá NK là hoá chất hay hoá chất cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ các quy định hiện hành, công văn hướng dẫn về việc kê khai thuế suất thuế GTGT và mã HS đối với hàng hoá NK không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 43/2022/QH15 để thực hiện chính sách thuế GTGT đúng quy định.

Nụ Bùi