Mức phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức là bao nhiêu?

14:46 | 31/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Quy định mới về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức
Đã có danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thuế năm 2020
Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan
Ảnh: Internet.
Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định tại dự thảo khá cụ thể. Ảnh: Internet.

Thông tư sẽ được xây dựng để quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Đối tượng áp dụng là người nộp, tổ chức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Dự thảo quy định, tổ chức thu phí là cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng. Đồng thời cũng là cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định tại dự thảo khá cụ thể.

Về tuyển dụng, nếu dưới 100 thí sinh mức thu sẽ là 500.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu sẽ là 400.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 thí sinh trở lên mức thu sẽ là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Về thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I, dưới 50 thí sinh mức thu sẽ là 1.400.000 đồng/thí sinh/lần; từ 50 đến dưới 100 thí sinh mức thu sẽ là 1.300.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 thí sinh trở lên mức thu sẽ là 1.300.000 đồng/thí sinh/lần.

Với thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, dưới 100 thí sinh mức thu sẽ là 700.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu sẽ là 600.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 thí sinh trở lên mức thu sẽ là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Về quản lý và sử dụng phí, dự thảo quy định tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Ngoài ra, tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì được trích lại 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Thùy Linh