Quy định mới về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức

14:20 | 21/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2021/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Cụ thể, Thông tư số 54/2021/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được áp dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2021.

Được biết, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị quy định tại thông tư này thực hiện đến hết năm 2020.

Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thùy Linh