Hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

08:56 | 30/06/2022

(HQ Online) - Trường hợp hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu do hãng tàu nhận hàng từ chủ hàng hạ tại cảng Cát Lái (TPHCM), sau đó vận chuyển đến cảng khác để xếp lên tàu mẹ đi tới các điểm đích ở nước ngoài thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

Hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu mặt hàng dăm gỗ, thạch cao
Hướng dẫn xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng
Thêm chuyến tàu kết nối hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc
0654-dji-0012-jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Đây là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Giang Nam Logistics thực hiện thủ tục hải quan.

Theo đó, căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hoá, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (ví dụ: booking...), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 2 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Trong đó doanh nghiệp lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau:

Tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: là cảng thực tế nơi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất).

Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến”: tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp của hai doanh nghiệp trên là cảng Cát Lái (TPHCM).

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh lưu ý một số nội dung.

Cụ thể, trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất; chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại điểm a 3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Các trường hợp thay đổi thông tin khác, chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Sau khi nhận hàng hoá do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu uỷ quyền vận chuyển hàng hoá xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập.

N.Linh