Hướng dẫn quy trình điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên

14:30 | 23/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng nội dung khung giá tính thuế tài nguyên và bảng giá tính thuế tài nguyên đã được quy định rõ tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

0321-khai-thac-than-2
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Internet.

Mới đây, gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính, cử tri tỉnh Cao Bằng cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau thì khi giá tài nguyên phổ biến trên thị trưởng biến động lớn tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành thì có thể điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên.

Do quyết định ban hành khung giá tính thuế tài nguyên, bảng giá tính thuế tài nguyên là văn bản quy phạm pháp luật nên trình tự, thủ tục để điều chỉnh, bổ sung có những quy trình, thời gian nhất định. Vì vậy, để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và nhà nước, cử tri đề nghị Bộ Tài chính làm rõ, hướng dẫn về trình tự, hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên; điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nhằm công khai, minh bạch thực hiện cho phù hợp với diễn biến của thị trường đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp cũng như mức thu ngân sách nhà nước.

Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết, tại Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau quy định cụ thể về các trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên. Cụ thể đó là khi giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành. Hoặc là khi phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tinh thuế tài nguyên.

Riêng đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài Khung giả tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trao đối với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Đối với loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giả tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung Bảng giá tính thuế đối với loại tài nguyên này.

Theo quy định, Sở Tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên và gửi văn bản về Bộ Tài chính để làm căn cứ điều chỉnh Khung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có phát sinh các trường hợp điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên. Việc xây dựng khung giá và bảng giá tính thuế tài nguyên dựa trên cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên do cơ quan thuế thu thập, tổng hợp, phân loại.

Bộ Tài chính khẳng định, việc xây dựng nội dung khung giá tính thuế tài nguyên và bảng giá tính thuế tài nguyên đã được quy định rõ tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC. Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Thông tư của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên và Quyết định của UBND cấp tỉnh về bảng giá tính thuế tài nguyên là các văn bản quy phạm pháp luật.

Vì vậy, quy trình, trình tự, thủ tục xây dựng phải tuân thủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không có hưỡng dẫn riêng về quy trình, thủ tục cho từng văn bản để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thùy Linh