Hội đồng tư vấn thuế chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa không quá 5 năm

10:57 | 11/10/2021

(HQ Online) - Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ mới được ban hành có quy định về chức năng và vai trò của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Trách nhiệm của cơ quan Thuế trong quản lý thuế theo Thông tư 80 vừa ban hành
Hơn 78,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được cơ quan Thuế gia hạn
Kiến nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước
3057-dsc-0221
Hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động trong thời hạn tối đa không quá 5 năm. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo đó, Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định, thành phần của hội đồng tư vấn thuế ngoài đại diện các cơ quan, đoàn thể của xã, phường, thị trấn, còn có các hộ kinh doanh.

Cụ thể, hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn gồm: chủ tịch, hoặc phó chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn làm chủ tịch hội đồng; đội trưởng hoặc phó đội trưởng đội thuế liên xã, phường, thị trấn hoặc tương đương làm thành viên thường trực.

Ngoài các thành phần chủ chốt trên đây, thành viên hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn còn có một công chức phụ trách về tài chính thuộc UBND xã, phường, thị trấn; chủ tịch mặt trận tổ quốc; công an; tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban quản lý chợ của xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, thành viên hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn còn có đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn. Trường hợp địa bàn hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thì chủ tịch UBND huyện quyết định việc thành lập hội đồng tư vấn thuế với các thành viên tương tự theo quy định.

Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng quy định muốn thành lập Hội đồng tư vấn thuế thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận, huyện căn cứ số lượng, quy mô kinh doanh, cá nhân kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.

Đáng chú ý, Hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động trong thời hạn tối đa không quá 5 năm.

Về nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn thuế, Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chủ tịch và các thành viên của Hội đồng tư vấn thuế hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng tư vấn thuế họp lấy ý kiến các thành viên về các nội dung tư vấn theo triệu tập của chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế.

Các cuộc họp của Hội đồng tư vấn thuế được tiến hành khi có sự tham gia chủ trì của chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế và ít nhất 2/3 tổng số thành viên (bao gồm cả chủ tịch Hội đồng) tham dự. Hội đồng tư vấn thuế có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên về các nội dung tư vấn thông qua phương tiện điện tử.

Trường hợp ý kiến tham gia của các thành viên chưa thống nhất thì phải tiến hành biểu quyết để quyết định theo đa số; nếu kết quả biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo nội dung có ý kiến nhất trí của chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế để làm cơ sở lập biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế.

Về quyền hạn, Hội đồng tư vấn thuế sẽ được tham gia tập huấn, phổ biến, nhận tài liệu về chính sách thuế, quản lý thuế hiện hành liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đồng thời được yêu cầu chi cục thuế cung cấp thông tin về tình hình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn.

Hội đồng tư vấn thuế cũng có trách nhiệm tư vấn về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến ổn định đầu năm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; tư vấn về mức thuế điều chỉnh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán khi có thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh...Ngoài ra phải phối hợp với Chi cục Thuế đôn đốc, quản lý hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại địa bàn.

Thùy Linh