Hàng nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công không được hoàn thuế

15:31 | 14/07/2022

(HQ Online) - Doanh nghiệp đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ sản phẩm xuất khẩu mà thuê doanh nghiệp khác gia công sau đó nhận lại bán thành sản phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì không đáp ứng điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu.

Hướng dẫn thực hiện quy trình hoàn thuế, không thu thuế
Hàng hóa nhập sau đó xuất trả lại chủ hàng có được hoàn thuế GTGT?
Gỡ vướng chính sách hoàn thuế hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp

Cục Hải quan Long An phản ánh vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre đề nghị hoàn thuế nhập khẩu.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ CP của Chính phủ quy định sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ.

Cảng quốc tế Long An đang thu hút nhiều tàu lớn. Ảnh: T.H
Cảng quốc tế Long An đang thu hút nhiều tàu hàng lớn cập cảng. Ảnh: Thu Hòa

Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. Tuy nhiên, cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ CP.

Trong đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ sản phẩm xuất khẩu mà giao hàng hóa nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công sau đó nhận lại bán thành sản phẩm để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Long An nghiên cứu nội dung công văn số 958/TCHQ/TXNK, ngày 23/3/2022, hướng dẫn về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình A12 thuê doanh nghiệp khác gia công để thực hiện.

Nụ Bùi