Hàng nhập khẩu đáp ứng Chương trình ưu đãi thuế sẽ được hoàn thuế

09:44 | 21/08/2022

(HQ Online) - Theo quy định, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá đáp ứng theo Chương trình ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã nộp thuế nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện sẽ được xử lý số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Hàng thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất không được miễn thuế nhập khẩu
Hàng nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công không được hoàn thuế
Hàng nhập phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư có được hoàn thuế nhập khẩu?

Khoản 1 Điều 7a được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 tại mục 2 Chương 98 của phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

Khoản 1 Điều 76 được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (gọi tắt là sản phẩm CNHT ô tô).

Hải quan quảng nam- Khu CN. anh T.H
Hải quan quảng nam- Khu CN. anh T.H

Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá đáp ứng theo Chương trình ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã nộp thuế nhập khẩu nếu đáp ứng theo Chương trình ưu đãi thuế thì sẽ được xử lý số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không đáp ứng theo Chương trình ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Điều 7 Nghị định 57/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp mở tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh, nhập kinh doanh để sản xuất (All, A12), khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh vướng mắc này căn cứ các quy định dẫn trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai đúng loại hình xuất nhập khẩu và chịu trách nhiệm về việc xử lý số tiền thuế đã nộp đúng quy định.

Nụ Bùi