Hai đại gia FDI ngành thép có tình hình tài chính không lành mạnh

19:39 | 24/01/2021

(HQ Online) - Năm 2019, số lỗ của Công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gấp 4,2 lần mức lỗ của năm trước, trong khi đó, số lỗ của Công ty Cổ phần Thép Posco Yamoto Vina gấp 2,5 lần so với 2018. Cả hai doanh nghiệp FDI lớn của ngành thép đều gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Cổ phiếu ngành thép lại có dấu hiệu thu hút được dòng tiền
Hoa Sen kinh doanh lãi nhưng lợi nhuận giảm
Nhiều doanh nghiệp báo lỗ, nhưng bức tranh toàn cảnh 2018 vẫn rất tốt
Doanh nghiệp ngành thép: Biên lợi nhuận giảm
Hai đại gia FDI ngành thép có tình hình tài chính không lành mạnh
Năm 2019, Thép Posco Yamoto Vina lỗ 2.780 tỷ đồng, Formosa Hà Tĩnh lỗ 11.538 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế 25.388 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả phân tích tổng hợp báo cáo tài chính năm 2019 của các DN có vốn đầu tư nước ngoài của Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là 286.804 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 38.927 tỷ đồng, hàng tồn kho là 26.573 tỷ đồng, tăng so với mức 25.044 tỷ đồng tại thời điểm đầu kỳ.

Nợ phải trả của Formosa Hà Tĩnh tính đến cuối năm 2019 là 185.990 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 64.393 tỷ đồng, nợ dài hạn là 121.596 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, số lỗ lũy kế là 25.388 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tài chính có con số đáng chú ý, số lỗ năm 2019 của công ty là 11.538 tỷ đồng, gấp 4,2 lần mức lỗ 2.727 tỷ đồng của năm trước.

Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 25,466 tỷ đồng, dẫn đến Hệ số về khả năng thanh toán hiện thời ở mức thấp là 0,6 lần, điều này cho thấy công ty sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, cùng với việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, dẫn đến khả năng thanh toán nhanh ở mức rất thấp với hệ số là 0,19 lần. Các hệ số thanh toán đều ở mức rất thấp cho thấy Formosa Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Doanh thu giảm

Đối với Công ty Cổ phần Thép Posco Yamoto Vina (Bà Rịa - Vũng Tàu), cũng giống như Formosa Hà Tĩnh, thanh toán của Thép Posco Yamoto Vina đều ở mức rất thấp cho thấy Công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của công ty này là 19.957 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 11.034 tỷ đồng (hàng tồn kho là 2.245 tỷ đồng).

Nợ phải trả là 15.649 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 15.646 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối 2019 là 8.904 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty báo lỗ là 2.780 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 1.094 tỷ đồng của năm trước.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, nợ ngắn hạn lớn hơn so với tài sản ngắn hạn, một phần hai tài sản dài hạn được tài trợ bởi nợ ngắn hạn dẫn đến Hệ số về khả năng thanh toán hiện thời ở mức thấp là 0,71. Hệ số khả năng thanh toán nhanh cũng ở mức thấp là 0,56 cho thấy Công ty cũng đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ

Theo Bộ Tài chính, qua phân tích báo cáo tài chính của DN này cho thấy, năm 2018 và 2019, 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong nhóm ngành Sản xuất sắt, thép và kim loại khác là Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần thép Posco Yamoto Vina có tình hình tài chính không lành mạnh, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh suy giảm, đóng góp vào ngân sách rất hạn chế.

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của Formosa Hà Tĩnh năm 2019 là 72.030 tỷ đồng, tăng 11,7% so với mức 64.480 tỷ đồng của năm 2018. Cũng trong năm 2019, Công ty nộp ngân sách 51,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính của Thép Posco Yamoto Vina năm 2019 là 10.711 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 12.976 tỷ đồng của năm 2018. Doanh nghiệp này nộp ngân sách nhà nước 41 tỷ đồng trong năm 2019.

Hoài Anh